subGO Fund Wierzytelności

Pierwszy w Polsce fundusz dający osobom fizycznym dostęp do inwestycji na rynku windykacji długów masowych.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu subGO Fund Wierzytelności w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz, realizuje cel inwestycyjny subGO Fund Wierzytelności, jako subfunduszu sektorowego, ukierunkowanego na udział w rynku wierzytelności masowych (bankowe, telekomunikacyjne, utilities) o niskiej wartości. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

­CHARAKTERYSTYKA

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subGO Fund Wierzytelności w szczególności poprzez inwestowanie bezpośrednio bądź za pośrednictwem tworzonych przez Fundusz funduszy sekurytyzacyjnych (tj. poprzez nabywanie ich certyfikatów lub instrumentów dłużnych) lub spółek celowych (w tym „pośrednich spółek celowych”, w które inwestują spółki celowe) w formie spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych (tj. poprzez nabywanie udziałów, akcji lub instrumentów dłużnych emitowanych przez te spółki) w wierzytelności spełniające następujące kryteria: podmiotami zobowiązanymi są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, opiewają na świadczenie pieniężne, są denominowane w złotych polskich lub innej walucie oraz prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności spełniających powyższe kryteria. Fundusz jest dedykowany zarówno inwestorom indywidualnym, jak i  korporacyjnym, którzy poszukują stabilnej i długoterminowej inwestycji (optymalnie okres co najmniej 3 lata). Ze względu na charakter inwestycji, w niektórych okresach jedyną drogą wyjścia z Funduszu może być obrót CI na rynku wtórnym. Ryzyko płynności CI wynika z polityki Funduszu pełnej inwestycji środków pieniężnych oraz stałej ich reinwestycji w celu osiągnięcia maksymalnej stopy zwrotu.


WARTOŚĆ AKTYWÓW FUNDUSZU NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY

subGO Fund Wierzytelności na tle benchmarku


Treści zawarte w niniejszym materiale są podane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. ­1715 z późn. zm.). 

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Pełny opis wszystkich ryzyk inwestycyjnych zawarty jest w Warunkach Emisji certyfikatów Funduszu. Treści zamieszczone w niniejszym materiale nie powinny być traktowane jako porady finansowe ani porady prawne. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy skorzystali z niezależnych i profesjonalnych porad finansowych, podatkowych i prawnych przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w Fundusz. Kapitał inwestora jest narażony na ryzyko i inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej. Ryzyko wszelkich decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie osoba podejmująca decyzję. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Warunkami Emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad nabywania certyfikatów inwestycyjnych funduszy, opłaty manipulacyjne oraz informacje podatkowe. W/w dokumenty dostępne są w siedzibie GO TFI S.A.

Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia tożsamych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego, w konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Towarzystwo i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów i wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat związanych z  lokowaniem w  Fundusz oraz podatków, chyba, że co innego wyraźnie wynika z danej informacji. Potencjalny zwrot z inwestycji może zostać pomniejszony o wynagrodzenie, opłaty lub inne obciążenia (w ty podatkowe) pobierane zgodnie z obowiązującym prawem. GO TFI S.A., zarządzające Funduszem, działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi Towarzystwa.