Profil działalności

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

GO TFI S.A. - zezwolenie na działalność (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4030/151/20/07/08/V/KNF/53/1-1/KB) i zarządzanie funduszem GO Fund FIZ
z wydzielonymi subfunduszami 
uzyskało 03.06.2008 r. 17.12.2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Towarzystwo sankcję administracyjną w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo.

W dniu 19.02.2019 decyzja KNF cofnięto powyższe zezwolenie. Spolka  jest zbulwersowana skalą nałożonych sankcji administracyjnych oraz kwestionuje podstawy ich nałożenia i podjęło przewidziane prawem działania w celu ochrony interesu uczestników funduszy, akcjonariuszy oraz ochrony dobrego imienia Towarzystwa.  W związku z zaistniałą sytuacją Towarzystwo złożyło w sądzie wniosek o zabezpieczenie wykonania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w zakresie cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności. Podjeto tez inne przewidziane prawem kroki, o których spolka informuje w raportach bieżących.