GO FUND FIZ

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych


GO TFI S.A. - zezwolenie na działalność (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4030/151/20/07/08/V/KNF/53/1-1/KB) i zarządzanie funduszem GO Fund FIZ z wydzielonymi subfunduszami uzyskało 03.06.2008 r. 

Jeśli masz wiecej pytań możesz również skontaktować się z Nami telefonicznie pod numerem:

 22 636 03 66

lub przesłać zapytanie na adres gotfi@gounited.pl.

Pracownik TFI  skontaktuje się z tobą i omówi szczegóły. 

Swoje dane kontaktowe możesz pozostawić również w bocznym panelu.

Cenisz sobie inwestycje nie skorelowane z rynkiem kapitałowym, a może inwestujesz w akcje czy obligacje?

W ofercie Towarzystwa znajdują się fundusze inwestycyjne zamknięte: 

GO FUND FIZ

oraz GO FUND PROPERTY          

Oferta GO TFI S.A. jest skierowana do klientów bardzo wymagających, oczekujących indywidualnych rozwiązań, zainteresowanych inwestowaniem, między innymi, na rynku niepublicznym. Wykorzystując bogate doświadczenie Kadry Zarządzającej w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, GO TFI S.A. oferuje innowacyjne produkty w ramach oferty Private Placement,  indywidualne portfele inwestycyjne w funduszach polskich i zagranicznych, plany inwestycyjne, tworzenie specjalistycznych funduszy zamkniętych dedykowanych dla poszczególnych firm, deweloperów.

Informujemy, że raz w miesiącu organizujemy spotkanie z Inwestorami w postaci np. video konferencji. Informacje o spotkaniu są zamieszczane na naszej stronie www. Podczas Konferencji każdy Inwestor może bezpośrednio porozmawiać z Zarządzającymi i analitykami GO TFI S.A. 

Serdecznie zapraszamy. Aby uczestniczyć w spotkaniu wystarczy mieć dostęp do Internetu. Formularz rejestracyjny jest dostępny na naszej stronie - zakładka Konferencje.


„Treści zawarte w niniejszym materiale są podane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.) Treści zamieszczone w niniejszym materiale nie powinny być traktowane jako porady finansowe ani porady prawne. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie powinny stanowić jedynej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy skorzystali z niezależnych i profesjonalnych porad finansowych, podatkowych i prawnych przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w Fundusz. Kapitał inwestora jest narażony na ryzyko i inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia tożsamych wyników w przyszłości. Wartość netto aktywów może ulegać zmianie wraz ze zmianą składu portfela inwestycyjnego Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów i wyników inwestycyjnych. Potencjalny zwrot z inwestycji może zostać pomniejszony o wynagrodzenie, opłaty lub inne obciążenia pobierane zgodnie z obowiązującym prawem. "

Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.