RCM-GNB 2015-2 NS FIZ

Fundusz RCM-GNB 2015-2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty został  wpisany w dniu 22 marca 2016r. do księgi rejestrowej Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1329. Bankiem Depozytariuszem dla funduszu RCM-GNB 2015-2 NS FIZ jest Raiffeisen Polbank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 78.


Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych