subGO Wierzytelności Płynnych

06/06/2018

Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji subfunduszu subGO Wierzytelnosci Płynnycg z dniem 06.06.201 r


  1. Zarząd GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 64 ust. 2 p. 2) b) statutu GO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz") mając jednocześnie na uwadze zachowanie równych praw uczestników do aktywów subfunduszu subGO Wierzytelności Płynnych podjął decyzję, o rozpoczęciu z dniem 06.06.2018 r. likwidacji subfunduszu subGO Wierzytelności Płynnych .

  2. W związku z powyższym żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych dotyczące subfunduszu subGO Wierzytelności Płynnych  na dzień 30.06.2018 r. nie będą rozpatrywane.

  3. Planowany termin zakończenia likwidacji i wypłaty uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom subfunduszu subGo Wierzytelności Płynnych  określony jest na 18.07.2018 r.


POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu subGO Wierzytelności Płynnych w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subGO Wierzytelności Płynnych jako subfunduszu sektorowego, ukierunkowanego na udział w rynku wierzytelności masowych (bankowe, telekomunikacyjne, utilities) o niskiej wartości. Fundusz dąży do uzyskania stopy zwrotu co najmniej 15% w skali 36 miesięcy. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Fundusz zawarł kolejną umowę poręczającą osiągnięcie 5% stopy zwrotu w drugim roku swojej działalności.


CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subGO Wierzytelności Płynnych poprzez inwestowanie bezpośrednio w instrumenty dłużne emitowane przez tworzone przez Fundusz fundusze sekurytyzacyjne (w formie certyfikatów i papierów dłużnych) lub spółek celowych przede wszystkim w formie instrumentów dłużnych. Fundusz będzie dążył do uzyskania stopy zwrotu tak, aby po kolejnych 12 miesiącach jego działalności stopa zwrotu wyniosła 5% oraz 15% stopy zwrotu w ciągu kolejnych 36 miesięcy.WARTOŚĆ AKTYWÓW FUNDUSZU NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY


Treści zawarte w niniejszym materiale są podane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. ­1715 z późn. zm.). Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Pełny opis wszystkich ryzyk inwestycyjnych zawarty jest w Warunkach Emisji certyfikatów Funduszu.

Treści zamieszczone w niniejszym materiale nie powinny być traktowane jako porady finansowe ani porady prawne. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy skorzystali z niezależnych i profesjonalnych porad finansowych, podatkowych i prawnych przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w Fundusz. Kapitał inwestora jest narażony na ryzyko i inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej. Ryzyko wszelkich decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie osoba podejmująca decyzję. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Warunkami Emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad nabywania certyfikatów inwestycyjnych funduszy, opłaty manipulacyjne oraz informacje podatkowe. W/w dokumenty dostępne są w siedzibie GO TFI S.A.

Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia tożsamych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego, w konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Towarzystwo i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów i wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat związanych z  lokowaniem w  Fundusz oraz podatków, chyba, że co innego wyraźnie wynika z danej informacji. Potencjalny zwrot z inwestycji może zostać pomniejszony o wynagrodzenie, opłaty lub inne obciążenia (w ty podatkowe) pobierane zgodnie z obowiązującym prawem. GO TFI S.A., zarządzające Funduszem, działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi Towarzystwa.