GO FUND Property FIZ


Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych


POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu GO FUND Property FIZ w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dokonując lokat stosuje politykę elastycznego inwestowania, poprzez inwestowanie Aktywów Funduszu w proporcji zależnej od oceny perspektyw danego z rynków opartych o nieruchomości, przy czym Fundusz może inwestować od 0% do 100% swoich Aktywów w każdą z poszczególnych kategorii lokat określonych w art. 19 ust. 3 statutu Funduszu, opartą o szeroki rynek nieruchomości, w tym w:

-papiery wartościowe, w tym akcje będące przedmiotem publicznej oferty, jak nie będące przedmiotem takiej oferty oraz certyfikaty inwestycyjne Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

-udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

-wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych

-własność lub współwłasność nieruchomości gruntowych w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami; lokali i budynków stanowiących odrębne nieruchomości; użytkowanie wieczyste.

Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Fundusz ma charakter oportunistyczny. 

­CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

W początkowej fazie (Faza Inwestycji 2-3 lata) Fundusz będzie inwestował w wierzytelności hipoteczne banków za pośrednictwem funduszu sekurytyzacyjnego nabywającego wierzytelności hipoteczne oraz w nieruchomości nabyte z dyskontem na przetargach od banków. W fazie drugiej (Faza Restrukturyzacji 3-4 rok) – w portfelu funduszu będą znajdowały się głównie nieruchomości. W fazie trzeciej (Faza Dezinwestycji 4-5 rok) – fundusz będzie dokonywał sprzedaży portfela nieruchomości i posiadał będzie głównie instrumenty rynku pieniężnego. 

WARTOŚĆ AKTYWÓW FUNDUSZU NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY

 

Treści zawarte w niniejszym materiale są podane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. ­1715 z późn. zm.).

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Pełny opis wszystkich ryzyk inwestycyjnych zawarty jest w Warunkach Emisji certyfikatów Funduszu. Treści zamieszczone w niniejszym materiale nie powinny być traktowane jako porady finansowe ani porady prawne. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy skorzystali z niezależnych i profesjonalnych porad finansowych, podatkowych i prawnych przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w Fundusz. Kapitał inwestora jest narażony na ryzyko i inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej. Ryzyko wszelkich decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie osoba podejmująca decyzję. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Warunkami Emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad nabywania certyfikatów inwestycyjnych funduszy, opłaty manipulacyjne oraz informacje podatkowe. W/w dokumenty dostępne są w siedzibie GO TFI S.A.

Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia tożsamych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego, w konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Towarzystwo i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów i  wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat związanych z  lokowaniem w  Fundusz oraz podatków, chyba, że co innego wyraźnie wynika z danej informacji. Potencjalny zwrot z  inwestycji może zostać pomniejszony o wynagrodzenie, opłaty lub inne obciążenia (w ty podatkowe) pobierane zgodnie z obowiązującym prawem. GO TFI S.A., zarządzające Funduszem, działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi Towarzystwa.