subGO Fund Energia2

31/12/2015

Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2 z dniem 31.12.2015 r


  1. Zarząd GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 64 ust. 2 p. 2) d) statutu GO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz") mając jednocześnie na uwadze zachowanie równych praw uczestników do aktywów subfunduszu subGO Fund Energia 2 podjął decyzję, o rozpoczęciu z dniem 31.12.2015 r. likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2.

  2. W związku z powyższym żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych dotyczące subfunduszu subGO Fund Energia 2 na dzień 31.12.2015 r. nie będą rozpatrywane.

  3. Planowany termin zakończenia likwidacji i wypłaty uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom subfunduszu subGo Fund Energia 2 określony jest na 30.08.2016 r.


POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu subGO Fund Energia2 w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz, realizuje cel inwestycyjny subGO Fund Energia2, jako subfunduszu akcyjnego sektorowego, ukierunkowanego na przemysł energetyczny, w tym rynek Odnawialnych Źródeł Energii ze źródeł rozproszonych: małych farm wiatrowych, małych energii wodnych, fotowoltaniki. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

­CHARAKTERYSTYKA

Fundusz, realizuje cel inwestycyjny subGO Fund Energia2, poprzez inwestowanie bezpośrednio, bądź za pośrednictwem tworzonych przez Fundusz spółek celowych w formie spółek komandytowo-akcyjnych, w akcje i prawa do akcji spółek sektora energetycznego głównie na rynku nieregulowanym. Osiągnięcie celu inwestycyjnego będzie możliwe dzięki sprzedaży posiadanych przez Fundusz akcji spółek sektora energetycznego lub czerpanie zysków z przychodów. Fundusz stworzony jest z myślą o inwestorach indywidualnych, jak i korporacyjnych, klientach poszukujących długoterminowej inwestycji, stanowiącej również doskonałe narzędzie do dywersyfikacji ryzyka. Inwestycje w poszczególne projekty odbywają się etapami, a fundusz będzie silnie zdywersyfikowany – co najmniej 10 projektów.

WARTOŚĆ AKTYWÓW FUNDUSZU NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY

Treści zawarte w niniejszym materiale są podane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. ­1715 z późn. zm.). Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Pełny opis wszystkich ryzyk inwestycyjnych zawarty jest w Warunkach Emisji certyfikatów Funduszu. Treści zamieszczone w niniejszym materiale nie powinny być traktowane jako porady finansowe ani porady prawne. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy skorzystali z niezależnych i profesjonalnych porad finansowych, podatkowych i prawnych przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w Fundusz. Kapitał inwestora jest narażony na ryzyko i inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej. Ryzyko wszelkich decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie osoba podejmująca decyzję. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Warunkami Emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad nabywania certyfikatów inwestycyjnych funduszy, opłaty manipulacyjne oraz informacje podatkowe. W/w dokumenty dostępne są w siedzibie GO TFI S.A.

Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia tożsamych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego, w konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Towarzystwo i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów i wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat związanych z  lokowaniem w  Fundusz oraz podatków, chyba, że co innego wyraźnie wynika z danej informacji. Potencjalny zwrot z inwestycji może zostać pomniejszony o wynagrodzenie, opłaty lub inne obciążenia (w ty podatkowe) pobierane zgodnie z obowiązującym prawem. GO TFI S.A., zarządzające Funduszem, działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi Towarzystwa.