subGO Micro

06/06/2018

Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji subfunduszu subGO Micro z dniem 06.06.2018 r


  1. Zarząd GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 64 ust. 2 p. 2) c) statutu GO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz") postanowił o rozpoczęciu z dniem 06.06.2018 r. likwidacji subfunduszu subGO Micro .

  2. Planowany termin zakończenia likwidacji i wypłaty uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom subfunduszu subGo Wierzytelności Płynnych  określony jest na 16.09.2018 r.

Subfundusz subGO Micro to średnioterminowa inwestycja (min. 1 rok, optymalnie 2-3 lata) na trudnym lecz potencjalnie jednym z bardziej dochodowych rynków NewConnect.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem inwestycyjnym Subfunduszu subGO Micro jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizacja celu inwestycyjnego odbywa się w szczególności poprzez inwestowanie w udziały lub akcje i prawa do akcji spółek niepublicznych, zamierzających wprowadzić swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu, na rynku NewConnect albo spółek publicznych już notowanych w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

CHARAKTERYSTYKA

Subfundusz subGO Micro dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej niż index NCIndex. Polityka alokacyjna będzie zmierzała do uzyskania stopy zwrotu powyżej zera. W tym celu w krótkich okresach czasu Subfundusz subGO Micro będzie utrzymywał niską alokację w akcje lub udziały w spółkach z o.o. Subfundusz subGO Micro w okresach niskiego zaangażowania na rynku akcyjnym zamierza inwestować w dłużne, krótkoterminowe papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz subGO Micro stworzony jest z myślą o inwestorach indywidualnych, jak i korporacyjnych, klientach poszukujących optymalnej, średnioterminowej inwestycji (na okres około  2- 3 lat, minimum rok), stanowiącej również doskonałe narzędzie do dywersyfikacji ryzyka na trudnym, lecz potencjalnie najbardziej dochodowym rynku.


WARTOŚĆ AKTYWÓW FUNDUSZU NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY

subGO Micro na tle benchmarku

 


Treści zawarte w niniejszym materiale są podane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. ­1715 z późn. zm.). 

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Pełny opis wszystkich ryzyk inwestycyjnych zawarty jest w Warunkach Emisji certyfikatów Funduszu. Treści zamieszczone w niniejszym materiale nie powinny być traktowane jako porady finansowe ani porady prawne. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy skorzystali z niezależnych i profesjonalnych porad finansowych, podatkowych i prawnych przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w Fundusz. Kapitał inwestora jest narażony na ryzyko i inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej. Ryzyko wszelkich decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie osoba podejmująca decyzję. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Warunkami Emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad nabywania certyfikatów inwestycyjnych funduszy, opłaty manipulacyjne oraz informacje podatkowe. W/w dokumenty dostępne są w siedzibie GO TFI S.A.

Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia tożsamych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego, w konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Towarzystwo i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów i wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat związanych z  lokowaniem w  Fundusz oraz podatków, chyba, że co innego wyraźnie wynika z danej informacji. Potencjalny zwrot z inwestycji może zostać pomniejszony o wynagrodzenie, opłaty lub inne obciążenia (w ty podatkowe) pobierane zgodnie z obowiązującym prawem. GO TFI S.A., zarządzające Funduszem, działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi Towarzystwa.