subGO Obligacje1

Subfundusz subGO Obligacje1 jest pod względem wyników liderem krajowego rynku funduszy polskich obligacji korporacyjnych - w horyzoncie 12 i 36-miesięcznym - według danych na koniec IV kw. 2013 r.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu subGO Obligacje1 w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subGO Obligacje1, jako subfunduszu dłużnych papierów wartościowych, poprzez inwestowanie do 99% aktywów w dłużne korporacyjne papiery wartościowe zabezpieczone co najmniej w 200% wartości emisyjnej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

CHARAKTERYSTYKA

Głównym przedmiotem lokat są dłużne papiery wartościowe zabezpieczone:

- hipoteką lub prawem użytkowania wieczystego nieruchomości, zastawem lub zastawem rejestrowym;

- zabezpieczeniem finansowym, a także cesją wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych;

- przewłaszczeniem na zabezpieczenie praw majątkowych;

- gwarancjami lub poręczeniami osoby trzeciej, w tym bankowe lub z funduszy poręczeniowych.

Łączna wartość zabezpieczeń musi wynosić co najmniej 200% wartości emisji dłużnych papierów wartościowych. Pozostałe aktywa lokowane w Instrumentach Rynku Pieniężnego, oraz depozyty bankowe. Fundusz zakłada docelowo min. 97% udział (maks. 99%) w dłużnych papierach wartościowych na tych samych zasadach, a od 1% do 3% w instrumentach rynku pieniężnego. Fundusz stosuje system scoringowy. Spółki, których obligacje znajdują się w portfelu muszą charakteryzować się: osiąganiem zysków oraz wysoką marżą na sprzedaży, wysokim ROE i stabilnym cashflow, Zscore w obszarze inwestycyjnym.


WARTOŚĆ AKTYWÓW FUNDUSZU NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY


Treści zawarte w niniejszym materiale są podane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. ­1715 z późn. zm.). 

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Pełny opis wszystkich ryzyk inwestycyjnych zawarty jest w Warunkach Emisji certyfikatów Funduszu. Treści zamieszczone w niniejszym materiale nie powinny być traktowane jako porady finansowe ani porady prawne. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy skorzystali z niezależnych i profesjonalnych porad finansowych, podatkowych i prawnych przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w Fundusz. Kapitał inwestora jest narażony na ryzyko i inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej. Ryzyko wszelkich decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie osoba podejmująca decyzję. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Warunkami Emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad nabywania certyfikatów inwestycyjnych funduszy, opłaty manipulacyjne oraz informacje podatkowe. W/w dokumenty dostępne są w siedzibie GO TFI S.A.

Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia tożsamych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego, w konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Towarzystwo i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów i wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat związanych z  lokowaniem w  Fundusz oraz podatków, chyba, że co innego wyraźnie wynika z danej informacji. Potencjalny zwrot z inwestycji może zostać pomniejszony o wynagrodzenie, opłaty lub inne obciążenia (w ty podatkowe) pobierane zgodnie z obowiązującym prawem. GO TFI S.A., zarządzające Funduszem, działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi Towarzystwa.