SECUS I FIZ SN (w likwidacji)

 Fundusz Secus I FIZ SN jest w trakcie likwidacji.

Informacje dotyczące procesu likwidacji funduszu

21/09/2016

W związku z pojawiającymi się informacjami, że środki z tytułu likwidacji funduszu nie są dostępne, lub w oddziale sponsora emisji nikt nie ma informacji, na temat możliwości wypłaty informujemy co następuje:

- zgodnie z podjętą uchwałą KDPW numer 492/16 z 22.07.2016 (dostepną na stronie KDPW) certyfikaty zostały umorzone w związku z czym KDPW przekazała środki do swoich uczestników ( biur maklerskich, w tym do sponsora emisji, którym jest Dom Maklerski ING Bank SA), odpowiedzialność za wypłatę środków spoczywa więc na tych podmiotach a nie na GOTFI SA.

- w przypadkach, gdy środki z likwidacji nie pojawiły się na rachunku uczestnika, a pracownicy sponsora lub domu maklerskiego, w którym uczestnik ma otwarty rachunek maklerski wykazują się niewiedzą proponujemy napisać reklamację zgodnie z Regulaminem Reklamacji danego Podmiotu finansowego.    

22/07/2016

List Towarzystwa do uczestników Funduszu SECUS I FIZ SN (w likwidacji)

22/07/2016

Jak są wypłacane środki z likwidacji SECUS I FIZ

W dniu 20.07.2016 roku Likwidator, przekazał środki przeznaczone do wypłaty dla Uczestników na rachunek w  Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Uczestnicy, którzy certyfikaty inwestycyjne zdeponowali na rachunkach w domach/biurach maklerskich, otrzymają wypłatę środków na rachunek w biurze maklerskim, w którym mają zdeponowane certyfikaty.

Uczestnikom, którzy nie mają swoich certyfikatów inwestycyjnych zdeponowanych na rachunkach w biurach maklerskich, środki pieniężne zostaną przekazane przez KDPW na rachunek ING Securities S.A, który jest sponsorem emisji. Uczestnicy ci powinni się kontaktować z domem maklerskim ING Securities w sprawie wypłaty środków na własny rachunek bankowy pod numerami telefonów: 801 127 301 lub 032 357 00 32. Uczestnicy mogą również odwiedzić najbliższą placówkę ING Banku Śląskiego, gdzie po zweryfikowaniu danych osobowych będą mogli złożyć dyspozycję wypłaty środków na własny rachunek bankowy.

Żadne inne dokumenty poza dowodem osobistym nie są wymagane.


21/07/2016

Informacja o umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych SECUS 1 FIZ (w likwidacji) i wypłatach dla Uczestników

1. Zarząd GO TFI S.A., jako likwidator SECUS I FIZ w likwidacji (dalej Fundudsz) postanawia, że z dniem 20.07.2016 w związku z zakończeniem procesu likwidacji następuje umorzenie 3 960 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A oraz 24 720 Certyfikatów Inwestycyjnych serii B.

2. W związku z umorzeniem 3 960 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A oraz 24 720 Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu ustala się kwotę środków pieniężnych uzyskanych z likwidacji na wypłatę dla uczestników Funduszu w wysokości 532,14 zł na każdy Certyfikat Inwestycyjny.

3. Z dniem 20.07.2016 r. środki na wypłaty dla uczestników z tytułu umorzenia certyfikatów zostaną przelane na rachunek KDPW SA.

12/07/2016

Informacja o zbyciu Akcji Sento SA przez SECUS 1 FIZ (w likwidacji) 

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  - jako likwidator Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji) informuje, że w związku z zawartą 30.06.2016 r. umową przedwstępną zbycia akcji Sento SA przez  Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji)  (dalej Fundusz)w dniu 11.07.2016r. została zrealizowana druga część finalnej transakcji, tym samym  Fundusz zbył 1 230 000 akcji Sento SA i nie posiada już akcji tej spółki.  

08/07/2016

Informacja o zbyciu Akcji Sento SA przez SECUS 1 FIZ (w likwidacji) 

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  - jako likwidator Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji) informuje, że w związku z zawartą 30.06.2016 r. umową przedwstępną zbycia akcji Sento SA przez  Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji)  (dalej Fundusz)w dniu 08.07.2016r. została zrealizowana pierwszą część finalnej transakcji, tym samym  Fundusz zbył 4 377 692 akcje Sento SA.  

18/05/2016

Zgromadzenie Inwestorów SECUS 1 FIZ (w likwidacji) z dnia 18.05.2016


Uchwała rozpatrzona na Zgromadzeniu Inwestorów SECUS 1 FIZ (w likwidacji) w dniu 18.05.2016

Uczestnicy obecni na Zgromadzeniu Inwestorów jednogłośnie zagłosowali "za" tą uchwałą wyrażając tym samym swoją opinię co do akceptowalnej ceny sprzedaży akcji SENTO SA.27/04/2016

Półroczna informacja o stanie likwidacji Funduszu Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji) na dzień 30 stycznia 2016r.

1. Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu (od dnia 30 lipca 2015 r. do dnia 30 stycznia 2016 r.) - Fundusz nie zbył żadnych aktywów w okresie od dnia 30 lipca 2015 r. do dnia 30 stycznia 2016 r.

2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30 stycznia 2016 r.: 530, 85 PLN

3. Suma zobowiązań ogółem na dzień 30 stycznia 2016 r.:295 144,68 PLN

4. Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu (od dnia od dnia 30 lipca 2015 r. do dnia 30 stycznia 2016 r.): 116 554,46 PLN

5. Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia do przewidywanego dnia zakończenia likwidacji tj. 31 lipca 2016 r.: 295 144,68 LN

6. Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu (od dnia 30 lipca 2015 r. do dnia 30 stycznia 2016r.): 116 554,46 PLN


26/04/2016

Ogłoszenie


z dnia 26.04.2016 w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów Secus Pierwszego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Spółek Niepublicznych (w likwidacji)


1. GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Towarzystwo) na podstawie art. 6 ust. 1 statutu Secus 1 FIZ w likwidacji (Fundusz) zwołuje niniejszym Zgromadzenie Inwestorów Funduszu z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów,
2) Podjęcie uchwały ws. uzyskania opinii Zgromadzenia Inwestorów w zakresie ceny sprzedaży aktywów funduszu w postaci akcji spółki Sento S.A.
3) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

2. Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się 18 maja 2016r. o godz. 14:00 w Warszawie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Stawki 2.

Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestniczy Funduszu, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia złożą w siedzibie GO Towarzystwa Funduszy inwestycyjnych S.A. świadectwa depozytowe wydane zgodnie z art. 9 i 10 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, nr 185, poz.1538 z późn. zmianami), potwierdzające posiadanie certyfikatów inwestycyjnych SECUS Pierwszego Funduszu inwestycyjnego Zamkniętego Spółek Niepublicznych.

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Likwidator) w imieniu Funduszu Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji) informuje, że do Likwidatora wpłynęła oferta odkupu akcji Sento SA. Likwidator, w związku z przedłużaniem się czasu trwania likwidacji Funduszu spowodowanym wydłużeniem procesu zbywania tych aktywów, jak również mając na uwadze uchwałę Zgromadzenia Inwestorów z dnia 29.01.2015 r. postanowił zwrócić się do inwestorów o wyrażenie opinii w zakresie akceptacji otrzymanych warunków oferty nabycia od funduszu akcji SENTO SA. W tym celu likwidator na dzień 18.05.2016 r. zwołał Zgromadzenie Inwestorów.   


14/04/2016

Nowa data zakończenia likwidacji Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji)


GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000292229, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr. 114, poz. 963 z późn. zm.), dalej „Rozporządzenie” - jako likwidator Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji), dalej „Fundusz” w związku z ogłoszeniami o likwidacji Funduszu opublikowanymi w dniach 9 sierpnia 2013r., 23 sierpnia 2013r., 6 września 2013r., 15 kwietnia 2014r., 12 sierpnia 2014r., 14 sierpnia 2014r., 15 stycznia 2015r., 15 kwietnia 2015 r., 14 września 2015 r., 14 grudnia 2015 r. niniejszym ogłasza, że likwidacja Funduszu nie nastąpi z dniem 30 kwietnia 2016 r.

Niezakończenie likwidacji Funduszu z dniem 30 kwietnia 2016 r. jest spowodowane wydłużeniem procesu zbywania aktywów Funduszu.

Planowana nowa data zakończenia likwidacji Funduszu to 31 lipca 2016 r.


14/12/2015

Nowa data zakończenia likwidacji Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji)

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000292229, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr. 114, poz. 963 z późn. zm.), dalej „Rozporządzenie” - jako likwidator Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji), dalej „Fundusz” w związku z ogłoszeniami o likwidacji Funduszu opublikowanymi w dniach 9 sierpnia 2013r., 23 sierpnia 2013r., 6 września 2013r., 15 kwietnia 2014r., 12 sierpnia 2014r., 14 sierpnia 2014r., 15 stycznia 2015r., 15 kwietnia 2015 r., 14 września 2015 r. niniejszym ogłasza, że likwidacja Funduszu nie nastąpi z dniem 31 grudnia 2015r.

Niezakończenie likwidacji Funduszu z dniem 31 grudnia 2015r. jest spowodowane wydłużeniem procesu zbywania aktywów Funduszu.

Planowana nowa data zakończenia likwidacji Funduszu to 30 kwietnia 2016 r.

13/11/2015

Półroczna informacja o stanie likwidacji Funduszu Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji) na dzień 30 lipca 2015r.

1. Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu (od dnia 31 stycznia 2015 r. do dnia 30 lipca 2015 r.) - Fundusz nie zbył żadnych aktywów w okresie od dnia 31 stycznia 2015 r. do dnia 30 lipca 2015 r. Na dzień dzień 30.07.2015 r. w portfelu Funduszu pozostaje 5 607 692 akcji Sento SA.

2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30.07.2015 r. : 454,15 PLN

3. Suma zobowiązań ogółem na dzień 30.07.2015 r.: 122 258,84 PLN

4. Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu (od dnia 31 stycznia 2015 r. do dnia 30 lipca 2015 r.): 244 581,79 PLN

5. Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia do przewidywanego dnia zakończenia likwidacji tj. 30 września 2015 r.: 122 258,84PLN

6. Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu (od dnia 31 stycznia 2015 r. do dnia 30 lipca 2015 r.): 244 581,79 PLN

14/09/2015

Nowa data zakończenia likwidacji Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji)

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000292229, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr. 114, poz. 963 z późn. zm.), dalej „Rozporządzenie” - jako likwidator Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji), dalej „Fundusz” w związku z ogłoszeniami o likwidacji Funduszu opublikowanymi w dniach 9 sierpnia 2013r., 23 sierpnia 2013r., 6 września 2013r., 15 kwietnia 2014r., 12 sierpnia 2014r., 14 sierpnia 2014r., 15 stycznia 2015r., 15 kwietnia 2015 niniejszym ogłasza, że likwidacja Funduszu nie nastąpi z dniem 30 września 2015r.

Niezakończenie likwidacji Funduszu z dniem 30 września 2015r. jest spowodowane wydłużeniem procesu zbywania aktywów Funduszu.

Planowana nowa data zakończenia likwidacji Funduszu to 31 grudnia 2015 r.

15/05/2015

Półroczna informacja o stanie likwidacji Funduszu Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji) na dzień 30 stycznia 2015r.

1. Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu (od dnia 30 lipca 2014 r. do dnia 30 stycznia 2015 r.)

Rodzaj instrumentu

Nazwa instrumentu

Ilość zbytych instrumentów w sierpniu 2013

Akcje

APN Promise S.A.

247.500

 

 

Ilość zbytych instrumentów we wrześniu 2014

Akcje

APN Promise S.A.

238.687

 

 

Ilość zbytych instrumentów w grudniu 2014

Akcje

APN Promise S.A..

393.690

 

 

Ilość zbytych instrumentów w styczniu 2015

Akcje

APN Promise S.A.

76.313


2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30.01.2015 r. : 458,07 PLN

3. Suma zobowiązań ogółem na dzień 30.01.2015 r.: 67 344,61 PLN

4. Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu od dnia (30 lipca 2014 r. do dnia 30 stycznia 2015 r.): 216 928,61 PLN

5. Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia do przewidywanego dnia zakończenia likwidacji tj. 30 kwietnia 2015 r.: 212 414,91 PLN

6. Poniesione koszty likwidacji narastająco danym półroczu (od dnia 30 lipca 2014 r. do dnia 30 stycznia 2015 r.): 216 928,61 PLN


15/04/2015

Nowa data zakończenia likwidacji Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji)

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000292229, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr. 114, poz. 963 z późn. zm.), dalej „Rozporządzenie” - jako likwidator Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji), dalej „Fundusz” w związku z ogłoszeniami o likwidacji Funduszu opublikowanymi w dniach 9 sierpnia 2013r., 23 sierpnia 2013r., 6 września 2013r., 15 kwietnia 2014r., 12 sierpnia 2014r., 14 sierpnia 2014r., 15 stycznia 2015r. niniejszym ogłasza, że likwidacja Funduszu nie nastąpi z dniem 30 kwietnia 2015r.


Niezakończenie likwidacji Funduszu z dniem 30 kwietnia 2015r. jest spowodowane wydłużeniem procesu zbywania aktywów Funduszu.


Planowana nowa data zakończenia likwidacji Funduszu to 30 września 2015 r.


29/01/2015

Zgromadzenie Inwestorów SECUS 1 FIZ (w likwidacji) z dnia 29.01.2015

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w imieniu Funduszu Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji) informuje, że dnia 29.01.2015 odbyło się Zgromadzenie Inwestorów Funduszu. Przedmiotem obrad Zgromadzenia Inwestorów było wyrażenie opinii inwestorów w zakresie akceptowalnej ceny sprzedaży akcji SENTO SA. Oferty sprzedaży akcji SENTO SA zostały złożone do kilkudziesięciu podmiotów branżowych i finansowych. Od inwestorów tych nie wpłynęły żadne wiążące oferty nabycia. Do Towarzystwa wpłynęły natomiast 2 oferty zupełnie niezależne z cenami znacząco niższymi od wyceny spółki Sento SA sporządzonej przez niezależnego wyceniającego. Towarzystwo, w związku z przedłużaniem się czasu trwania likwidacji Funduszu spowodowanym wydłużeniem procesu zbywania tych aktywów, jak również mając na uwadze otrzymane oferty nabycia akcji SENTO SA po cenie znacząco niższej niż wycena tych akcji w aktywach funduszu dokonana przez niezależnego wyceniającego zwróciło się w tej kwestii o opinię Zgromadzenia Inwestorów. Zgromadzenie Inwestorów rozpatrzyło uchwałę o następującej treści.

Uchwała rozpatrzona na Zgromadzeniu Inwestorów SECUS 1 FIZ (w likwidacji) w dniu 29.01.2015 

Uczestnicy obecni na Zgromadzeniu Inwestorów jednogłośnie zagłosowali "przeciw" tej uchwale wyrażając tym samym swoją opinię co do akceptowalnej ceny sprzedaży akcji SENTO SA. 

15/01/2015

Nowa data zakończenia likwidacji Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji)

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000292229, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr. 114, poz. 963 z późn. zm.), dalej „Rozporządzenie” - jako likwidator Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji), dalej „Fundusz” w związku z ogłoszeniami o likwidacji Funduszu opublikowanymi w dniach 9 sierpnia 2013r., 23 sierpnia 2013r., 6 września 2013r., 15 kwietnia 2014r., 12 sierpnia 2014r., 14 sierpnia 2014r. niniejszym ogłasza, że likwidacja Funduszu nie nastąpi z dniem 31 stycznia 2015r.

Niezakończenie likwidacji Funduszu z dniem 31 stycznia 2015r. jest spowodowane wydłużeniem procesu zbywania aktywów Funduszu.

Planowana nowa data zakończenia likwidacji Funduszu to 30 kwietnia 2015 r.

13/01/2015

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w imieniu Funduszu Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji) informuje, iż:

- dnia 09.01.2015 Fundusz dokonał sprzedaży 76 313 akcji APN Promise SA serii A2. Po tej transakcji Fundusz nie posiada już akcji spółki APN Promise SA.

Na dzień dzień 13.01.2015 r. w portfelu Funduszu pozostaje 5 607 692 akcji Sento SA.

05/01/2015

Ogłoszenie z dn. 05.01.2015 r. o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji)

Zarząd GO TFI SA niniejszym informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 1 statutu Secus 1 FIZ SN (w likwidacji) zwołał na 29 stycznia 2015r. na godz. 12:00 Zgromadzenie Inwestorów Funduszu z następującym porządkiem obrad:

1)  Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów,

2) Podjęcie uchwały ws. Uzyskania opinii Zgromadzenia Inwestorów w zakresie ceny sprzedaży aktywów funduszu w postaci akcji spółki Sento S.A.
3) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie GO TFI SA w Warszawie ul. Stawki 2.

Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestniczy Funduszu, którzy nie później niz na 7 (siedem) dni przed dniem oodbycia Zgromadzenia złożą w siedzibie GO Towarzystwa Funduszy inwestycyjnych S.A. świadectwa depozytowe wydane zgodnie z art. 9 i 10 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, nr 185, poz.1538 z późn. zmianami), potwierdzajace posiadanie certyfikatów inwestycyjnych SECUS Pierwszeg Funduszu inwestycyjnego Zamkniętego Spółek Niepublicznych.

31/12/2014

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w imieniu Funduszu Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji) informuje, iż:

- dnia 18.09.2014 Fundusz dokonał sprzedaży 238 687 akcji spółki APN Promise SA stanowiących 2,92% kapitału zakładowego spółki oraz 4,47% ogólnej liczby głosów na WZA.

- dnia 23 grudnia 2014 r. Fundusz dokonał sprzedaży 393 690 akcji spółki APN Promise S.A.  stanowiących 4,82% kapitału zakładowego spółki oraz 3,69% ogólnej liczby głosów na WZA.

Po tych transakcjach w portfelu Funduszu pozostało 76 313 akcji APN Promise SA stanowiących 0,93% kapitału zakładowego tej spółki oraz 1,43% ogólnej liczby głosów na WZA.

Ponadto na dzień 31.12.2014r. w portfelu Funduszu pozostaje 5 607 692 akcji Sento SA.

01/09/2014

Półroczna informacja o stanie likwidacji Funduszu Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji) na dzień 30 lipca 2014r.

Go TFI SA w imieniu Funduszu Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji) zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych przedstawia półroczną informację o stanie likwidacji Funduszu na dzień 30 lipca 2014 r.:

1)  Ilość i rodzaj zbytych aktywów w okresie od dnia 30 lipca 2013 r. do dnia 30 lipca 2014 r.

Rodzaj instrumentuNazwa InstrumentuStan (ilość) na 31.07.2013Ilość zbytych instrumentówStan (ilość) na 30.07.2014
AkcjePZU S.A.5.2005.2000
AkcjeAPN PROMISE S.A.3.000.0002.291.310708.690


2)  Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30.07.2014 r.: 652,78 PLN

3)  Suma zobowiązań ogółem na dzień 30.07.2014 r.: 103.374,90 PLN

4)  Suma roszczeń zaspokojonych od dnia 30 lipca 2013 r. do dnia 30 lipca 2014 r. : 1.008.004,42 PLN PLN

5)  Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia do przewidywanego dnia zakończenia likwidacji tj. 30.08.2014: 103.374,90 PLN

6)   Poniesione koszty likwidacji narastająco od dnia 30 lipca 2013 r do dnia 30 lipca 2014 r.: 691.695,79 PLN


14/08/2014


Nowa data zakończenia likwidacji Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji)
 
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym ogłasza, iż likwidacja Funduszu nie nastąpi z dniem 31 sierpnia2014r.
 
Planowana nowa data zakończenia likwidacji to 31 stycznia 2015 r.
 
Niezakończenie likwidacji Funduszu z dniem 31 sierpnia 2014r. jest spowodowane wydłużeniem procesu zbywania aktywów Funduszu.

W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram likwidacji przedstawiony w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji z dnia 9 sierpnia 2013 r. w następującym zakresie:

Planowany nowy termin zakończenia likwidacji to 31 stycznia 2015 r.


Dokonanie wypłat dla uczestników Funduszu odbędzie się do dnia 18 stycznia 2015 r.


Schemat wypłaty środków

Likwidator, czyli GO TFI S.A. przekaże środki przeznaczone do wypłaty za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 

Uczestnicy, którzy mają swoje certyfikaty inwestycyjne zdeponowane na rachunkach w domach/biurach maklerskich, otrzymają wypłatę środków za pośrednictwem KDPW na te właśnie rachunki.


Z kolei środki uczestników, którzy nie mają swoich certyfikatów inwestycyjnych zdeponowanych na rachunkach w domach/biurach maklerskich, trafią za pośrednictwem KDPW na rachunek ING Securities S.A. To właśnie z tym domem maklerskim uczestnicy ci powinni się kontaktować w sprawie wypłaty środków na wskazany rachunek bankowy. Kontakt z ING Securities S.A. dostępny na stronie www.ingsecurities.pl.

Szczegółowe informacje dotyczace procesu likwidacji Secus 1 FIZ SN w likwidacji.

Na dzień rozpoczęcia likwidacji Fundusz posiadał do zbycia:

  • 5 200 akcji PZU SA
  • 3 000 000 akcji APN Promise SA
  • 5 607 692 akcji Sento SA.

Do dnia 14.08.2014 r. Fundusz dokonał zbycia wszystkich akcji PZU SA oraz 2 291 400 akcji APN PROMISE SA.

W zakresie sprzedazy akcji APN PROMISE SA Likwidator działając w imieniu Funduszu dokonał zbycia w styczniu 2014 r. 1 606 310 akcji tej spółki realizując tym samym umowę przedwstepną zawartą 31.12.2013r.  W dniu 31.01.2014 Likwidator w imieniu Funduszu zawarł kolejną umowę przedwstępną zbycia wszystkich pozostałych (1 393 690) akcji APN PROMISE SA. Z uwagi na trudności z pozyskaniem finansowania przez nabywcę termin realizacji tej umowy był trzykrotnie przesuwany, przy czym w dniu 17.04.2014r nastąpiła częściowa realizacja umowy poprzez sprzedaż 437 500 akcji APN PROMISE SA, a następnie w dniu 20.05.2014 r nastąpiła kolejna częściowa realizacja umowy poprzez sprzedaż 247 500 akcji. W chwili obecnej likwidator czyni starania, w celu realizacji sprzedaży pozostałych akcji wynikających z zawartej umowy.

W zakresie sprzedaży akcji Sento SA Likwidator w dniu 20.01.2014 otrzymał za pośrednictwem Secus AM SA ofertę nabycia od Funduszu wszystkich akcji SENTO SA. W wyniku otrzymanej oferty w dniu  31.01.2014 została zawarta umowa przedwstępna sprzedaży wszystkich posiadanych przez Fundusz akcji. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nabywca nie wywiązał się z zawartej umowy.

Likwidator informuje, że na dzień 14.08.2014r. Fundusz posiadał do zbycia nastepujące składniki aktywów:

  • 5 607 692 akcji  Sento SA
  • 708 690 akcji APN PROMISE SA

W związku z niewywiązaniem się nabywców z wskazanych wyżej umów Towarzystwo było zmuszone przedłużyć przewidywany czas do zakończenia likwidacji Funduszu do 31.01.2015 r. Jeśli jednak uda się dokonać wcześniejszego zbycia pozostałych w Funduszu akcji termin ten zostanie skrócony.

15/04/2014
Nowa data zakończenia likwidacji Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji)
 
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym ogłasza, iż likwidacja Funduszu nie nastąpi z dniem 30 kwietnia 2014r.
 
Planowana nowa data zakończenia likwidacji to 31 sierpnia 2014 r.
 
Niezakończenie likwidacji Funduszu z dniem 30 kwietnia 2014r. jest spowodowane wydłużeniem procesu zbywania aktywów Funduszu.

W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram likwidacji przedstawiony w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji z dnia 9 sierpnia 2013 r. w następującym zakresie:

Planowany nowy termin zakończenia likwidacji to 31 sierpnia 2014 r.

Likwidator określi wysokość całkowitych wypłat dla uczestników Funduszu do dnia 18 sierpnia 2014 r.
Dokonanie wypłat dla uczestników Funduszu odbędzie się do dnia 29 sierpnia 2014 r.


Schemat wypłaty środków

Likwidator, czyli GO TFI S.A. przekaże środki przeznaczone do wypłaty za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Uczestnicy, którzy mają swoje certyfikaty inwestycyjne zdeponowane na rachunkach w domach/biurach maklerskich, otrzymają wypłatę środków za pośrednictwem KDPW na te właśnie rachunki.


Z kolei środki uczestników, którzy nie mają swoich certyfikatów inwestycyjnych zdeponowanych na rachunkach w domach/biurach maklerskich, trafią za pośrednictwem KDPW na rachunek ING Securities S.A. To właśnie z tym domem maklerskim uczestnicy ci powinni się kontaktować w sprawie wypłaty środków na wskazany rachunek bankowy. Kontakt z ING Securities S.A. dostępny na stronie www.ingsecurities.pl.


17/01/2014
Nowa data zakończenia likwidacji Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych (w likwidacji)
 
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym ogłasza, iż likwidacja Funduszu nie nastąpi z dniem 31 stycznia 2014r.
 
Planowana nowa data zakończenia likwidacji to 30 kwietnia 2014 r.
 
Niezakończenie likwidacji Funduszu z dniem 31 stycznia 2014r. jest spowodowane wydłużeniem procesu zbywania aktywów Funduszu.

W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram likwidacji przedstawiony w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji z dnia 9 sierpnia 2013 r. w następującym zakresie:

Planowany nowy termin zakończenia likwidacji to 30 kwietnia 2014 r.

Likwidator określi wysokość całkowitych wypłat dla uczestników Funduszu do dnia 18 kwietnia 2014 r.

Dokonanie wypłat dla uczestników Funduszu odbędzie się do dnia 29 kwietnia 2014 r.

Schemat wypłaty środków

Likwidator, czyli GO TFI S.A. przekaże środki przeznaczone do wypłaty za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Uczestnicy, którzy mają swoje certyfikaty inwestycyjne zdeponowane na rachunkach w domach/biurach maklerskich, otrzymają wypłatę środków za pośrednictwem KDPW na te właśnie rachunki.

Z kolei środki uczestników, którzy nie mają swoich certyfikatów inwestycyjnych zdeponowanych na rachunkach w domach/biurach maklerskich, trafią za pośrednictwem KDPW na rachunek ING Securities S.A. To właśnie z tym domem maklerskim uczestnicy ci powinni się kontaktować w sprawie wypłaty środków na wskazany rachunek bankowy. Kontakt z ING Securities S.A. dostępny na stronie www.ingsecurities.pl.

Ogłoszenie z dnia 9 sierpnia 2013 r. o otwarciu likwidacji Secus 1 FIZ Spółek Niepublicznych

kliknij, aby zobaczyć ogłoszenie

POZOSTAŁE PÓŁROCZNE OGŁOSZENIA SECUS 1 FIZ Spółek Niepublicznych

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategia funduszu zakłada wyszukiwanie spółek nienotowanych na giełdzie, które  w przyszłości mają zapewnić nabywcom certyfikatów inwestycyjnych atrakcyjną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Dlatego też jednym z głównych zadań funduszu jest rzetelna analiza kondycji finansowej oraz działalności spółek portfelowych. Wzrost wartości zainwestowanych aktywów jest możliwy dzięki wykorzystaniu różnicy istniejącej pomiędzy wyceną akcji spółek niepublicznych, a akcji znajdujących się w obrocie regulowanym, a także przeprowadzanych przez Secus I FIZ działań mających na celu przygotowanie ich do debiutu giełdowego.

Wyceny Secus 1 FIZ

Prospekt Emisyjny, Statut

Informacje dodatkowe dotyczące Funduszu:

Likwidator - GO TFI S.A.

Zarządzający - Secus Asset Managment SA z siedzibą w Katowicach - umowa wygasła w momencie rozpoczęcia likwidacji.

Bank Zachodni WBK - depozytariusz.  

Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. - odpowiedzialny za dokonanie wyceny Lokat Funduszu. 

PKO BP FINAT Sp z o. o. - odpowiedzialny za określenie Wartości Aktywów Netto (WAN) Funduszu.