Fundusze dedykowane

Fundusze dedykowane GO TFI

Fundusze inwestycyjne zamknięte oferowane przez GO TFI SA tworzone są zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klientów. Dzięki odpowiedniej strategii pozwalają na optymalizację finansów i prowadzonej działalności Inwestora (osoby prywatnej lub prawnej).

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy), fundusze inwestycyjne jako osoby prawne zwolnione są z podatku dochodowego od zrealizowanych zysków. Dlatego też, dochód uzyskany przez fundusz
inwestycyjny nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, co oznacza, że nie obciąża on bezpośrednio aktywów funduszu (może być reinwestowany).
Poza tym, fundusz dedykowany daje również możliwość uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania bez konieczności zmiany struktury bilansu, ponieważ fundusze mogą zaciągać kredyty.

W GO TFI SA kompleksową obsługą Klientów planujących utworzenie funduszu zajmuje się doświadczony zespół specjalistów z zakresu finansów i prawa.

Świadczymy usługi w zakresie:

• pomoc w przygotowaniu planu optymalizacji podatkowej oraz opinii podatkowych i prawnych
• opracowania polityki inwestycyjnej funduszu oraz jego statutu
• reprezentowania funduszu przed Komisją Nadzoru Finansowego
• prowadzenia pełnej administracji funduszu
• zarządzania funduszem zgodnie ze statutem i określoną polityką inwestycyjną
• aktywnego poszukiwania rozwiązań i projektów inwestycyjnych zgodnych z oczekiwaniami Inwestora

Utworzenie funduszu odpowiadającego potrzebom Inwestora jest procesem złożonym i wspólnie realizowanym przez TFI we współpracy z Klientem.
Czas trwania oraz poziom trudności wdrożenia uległ ostatnio zmianie – w listopadzie 2011 roku ogłoszona została nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych (w praktyce nowe zasady obowiązują od 5 grudnia 2011)  wprowadzająca zmiany dotyczące trybu rejestracji funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych oraz wprowadzania zmian statutów takich funduszy.

Nowe regulacje prawne
Zgodnie z nowymi regulacjami, utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej, ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, nie wymaga wydania zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. O utworzeniu takiego funduszu TFI zawiadamia Komisję już po jego wpisaniu do rejestru funduszy inwestycyjnych, załączając statut funduszu, informację o dacie wpisu do rejestru i łącznej wysokości wpłat zebranych do funduszu. W myśl nowych przepisów, Komisja nie będzie także zatwierdzała statutów takich funduszy oraz zmian tych statutów, z wyłączeniem przypadku zmiany statutu w celu określenia, że certyfikaty inwestycyjne funduszu będą oferowane w drodze oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu. Zatwierdzenia KNF nie będą wymagać również wybór lub zmiana depozytariusza.

Dla kogo?
Oferta GO TFI SA skierowana jest do osób prawnych i fizycznych posiadających aktywa, poszukujących finansowania na konkretne, wysokodochodowe projekty innowacyjne oraz nieruchomościowe, oczekujących pomocy i wsparcia w procesie restrukturyzacji firmy lub planowanego rozwoju i inwestycji.

KORZYŚCI Z UTWORZENIA FIZ: 

optymalizacja podatkowa
• zyski osiągane przez fundusz zwolnione są z podatku dochodowego, podatek zaś obciąża jedynie wypłaty z funduszu jeżeli takowe obciążenie ma zastosowanie do konkretnego inwestora
• zabezpieczenie przed możliwością podwójnego opodatkowania w procesie realizacji inwestycji

elastyczność
• zindywidualizowana polityka inwestycyjna oraz sposób i termin dystrybucji
• możliwość wydzielenia poszczególnych projektów w subfundusze i organizowania emisji tylko dla inwestorów zainteresowanych udziałem w poszczególnych projektach
• możliwość wykorzystania tzw. dźwigni finansowej w procesach inwestycyjnych zarówno na poziomie funduszu, jak i spółek będących przedmiotem jego lokat
• możliwość objęcia certyfikatów poprzez wniesienie papierów wartościowych, udziałów lub darowizn do funduszu (w zależności od konstrukcji może to być czynność nieopodatkowana)

pełna kontrola
• Inwestor kontroluje działalność operacyjną funduszu
• przejrzysta struktura kosztów funkcjonowania funduszu

Dowiedz się więcej - umów się na spotkanie!

wypełnij formularz lub napisz e-mail: gotfi@gounited.pl

Jesteśmy również obecni  online Live Chat

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowi również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone w niniejszym materiale dotyczące spółki oraz instrumentów finansowych nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, chyba że wyraźnie została przedstawiona rekomendacja w brzmieniu: kupuj, sprzedaj lub trzymaj.