Relacje Inwestorskie

GO24.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel.  +48 22 860 63 76,  fax +48 22 378 26 37 www.gotfi.pl,  e-mail: sekretariat@gounited.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000292229, NIP 108 00 03 709, REGON 141155242
kapitał zakładowy 498 386,00 zł

18/02/2020


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Zarząd GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA („Spółka”) informuje, że na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lutego 2020 r. podjął uchwałę o przeprowadzeniu skupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Zaproszenie”) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Data publikacji Zaproszenia:            18 lutego 2020 r.

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:  19 lutego 2020 r.

  • Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 25 lutego 2020 r.

  • Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji nabywanych:     28 lutego 2020 r.

  • Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji nabywanych:         28 lutego 2020 r.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1.267.860 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLGOTFI00016, co stanowi około 77,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania około 77,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Proponowana cena zakupu akcji nabywanych wynosi 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych) za jedną akcję nabywaną.

Pełna treść Zaproszenia.