Relacje Inwestorskie

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel.  +48 22 860 63 76,  fax +48 22 378 26 37 www.gotfi.pl,  e-mail: sekretariat@gounited.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000292229, NIP 108 00 03 709, REGON 141155242
kapitał zakładowy 1 640 000 zł

Spółka oferuje tworzenie funduszy dedykowanych, konstruowanych zgodnie z potrzebami i wymogami klienta, zarządza funduszami wyspecjalizowanymi w poszczególnych rynkach, pomaga w rozwoju przedsiębiorcom potrzebującym finansowania oraz finansuje nieruchomości.
Spółka posiada stosowne zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie wyżej wymienionej działalności.

Aktualnie Spółka zarządza 9 funduszami inwestycyjnymi w tym GO Fund FIZ z wydzielonymi 4 subfunduszami
Spółka prowadzi bezpośrednią dystrybucję certyfikatów inwestycyjnych zarządzanych funduszy.